სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი - კაზუსები
სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი - კაზუსები
თამარ შოთაძის - სანივთო სამართალი
თამარ შოთაძის - სანივთო სამართალი
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ერთგვაროვანი პრაქტიკა ადმინისტრაციულ საქმეებზე
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ერთგვაროვანი პრაქტიკა ადმინისტრაციულ საქმეებზე
არბიტრაჟის განმარტებითი ლექსიკონი
არბიტრაჟის განმარტებითი ლექსიკონი
დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გასაჩივრება
დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გასაჩივრება
ნარდობის ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი
ნარდობის ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი
მეუფე კალისტრატეს მიმართ დავას სასამართლო განიხილავს
მეუფე კალისტრატეს მიმართ დავას სასამართლო განიხილავს
მედიაცია საქართველოში
მედიაცია საქართველოში
სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთება
სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთება
სასწავლო კურსი
სასწავლო კურსი
ლოგინი პაროლი